Štart 2. etape Mihe Deželaka = Junaka

3. 6. 2021 50